HOTEL KINKI Availability

Jan,2018    Feb,2018    Mar,2018    Apr,2018    May,2018    Jun,2018    Jul,2018    Aug,2018    Sep,2018    Oct,2018    Nov,2018    Dec,2018   

Ma : Rooms Available Fe : Few Rooms Available Fu : Not Available

  Wait a moment, please.   

Room Type 1/21
Sun
22
Mon
23
Tue
24
Wed
25
Thu
26
Fri
27
Sat
28
Sun
29
Mon
30
Tue
31
Wed
2/1
Thu
2
Fri
3
Sat
4
Sun
5
Mon
6
Tue
7
Wed
8
Thu
9
Fri
10
Sat
11
Sun
12
Mon
13
Tue
14
Wed
15
Thu
16
Fri
17
Sat
18
Sun
19
Mon
20
Tue
JAPANESE SINGLE ROOM A / SMOKING Ma Fe Fu Fu Fu Fu Fu Ma Ma Ma Ma Ma Ma Fu Ma Ma Ma Ma Fe Ma Fu Fu Ma Ma Ma Fe Fu Fu Ma Ma Fu
WESTERN SINGLE ROOM / NON-SMOKING Ma Fe Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Ma Ma Fu Fu Fu Fe Fe Fu Ma Fu Fu Fu Fu Fe Fe Fu Fu Fu Fu Fe Ma Fe
WESTERN SEMI-DOUBLE ROOM / NON-SMOKING Ma Ma Ma Fu Fu Fu Fu Ma Ma Ma Ma Fu Fu Fu Ma Ma Ma Ma Fe Fe Fu Fu Ma Ma Ma Fu Fu Fu Ma Fe Fu
WESTERN SEMI-DOUBLE ROOM / SMOKING Ma Ma Ma Fu Fu Fu Fu Ma Fu Ma Fe Fu Fu Fe Ma Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Ma Fu Fu Fu Fu Fe Fu Fu Fu
WESTERN DOUBLE ROOM B / NON-SMOKING Fu Ma Ma Fu Fu Fu Fu Ma Ma Ma Ma Fe Fu Fu Fe Ma Ma Fe Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Ma Ma Fu
JAPANESE TWIN ROOM / SMOKING Fu Fu Fu Fe Fu Fu Fu Ma Fe Ma Fe Fe Fu Fe Ma Ma Fu Fu Ma Fu Fu Ma Ma Fe Fu Fu Fu Ma Ma Fu Fu
WESTERN TWIN ROOM / NON-SMOKING Fu Ma Ma Fe Fu Fu Fu Ma Ma Ma Fe Ma Fu Fu Ma Ma Fu Ma Fu Fu Fu Fu Ma Fu Fu Fu Fu Fu Fe Ma Fu
WESTERN KING SIZE DOUBLE ROOM / NON-SMOKING Fu Ma Ma Fu Fu Fu Fu Ma Ma Ma Fe Ma Fu Fu Ma Ma Fu Ma Fu Fu Fu Fu Ma Fu Fu Fu Fu Fu Fe Ma Fu
WESTERN TWIN ROOM / SMOKING Fu Fe Fe Fu Fu Fu Fe Fe Ma Ma Ma Fe Fu Fe Fe Ma Ma Ma Ma Fu Fu Fe Ma Fu Fu Fu Fe Fu Fe Fe Fu
JAPANESE TRIPLE ROOM / SMOKING Fe Fe Fe Fu Fe Fu Fu Fe Fe Fe Fu Fu Fe Fe Fu Fu Fu Fu Fe Fe Fu Fu Fe Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fe
JAPANESE ROOM FOR 4 PEOPLE / SMOKING Fe Fe Fe Fe Fe Fu Fu Fe Fu Fe Fe Fe Fu Fe Fe Fe Fu Fu Fe Fe Fu Fe Fe Fu Fu Fu Fu Fu Fe Fe Fu
JAPANESE ROOM FOR 5 PEOPLE / SMOKING Fe Fe Fe Fe Fe Fu Fu Fu Fe Fe Fe Fe Fu Fe Fe Fe Fu Fe Fe Fe Fu Fu Fe Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fe
WESTERN SPECIAL TWIN ROOM / NON-SMOKING Fe Fu Fu Fu Fu Fe Fe Fe Fe Fu Fe Fe Fe Fu Fe Fe Fe Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fe Fe Fu
WESTERN DELUXE TWIN ROOM / SMOKING Fe Fe Fe Fe Fu Fu Fu Fe Fu Fu Fu Fe Fu Fu Fe Fu Fe Fu Fu Fu Fu Fu Fe Fu Fe Fu Fu Fu Fu Fu Fu
WESTERN TRIPLE ROOM / NON-SMOKING Ma Ma Ma Ma Ma Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fe Ma Fu Fe Fu Fu Fu Fe Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fu Fe