Shinjuku Granbell Hotel 객실 상황

2018/10    2018/11    2018/12    2019/1    2019/2    2019/3   

A: 예약이 가능합니다  Fa : 객실 수가 얼마 남지 않았습니다  Na : 만실입니다

  Wait a moment, please.   

객실 타입 10/17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
11/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
컴팩트 싱글 Na Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Na Fa Na Fa Fa Na Fa Na Fa Fa Fa Na
모더레이트 싱글 Fa Fa Fa Fa A Fa Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa A A Na A A Na Na Na Na Na A A Na Na Na Na
슈피리어 더블 Fa Na Fa Na Fa Na Fa Na Fa Fa Fa Fa A Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Fa Na Na Na Fa Fa Na Fa Fa Na
프리미어 더블 Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Fa Na Na Fa Fa Fa Na Na Na Fa Fa Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Na Na
이코노미 트윈 Fa Na Na Na Fa Na Fa Fa Fa Na Na Na Fa Fa Na A Na Na Na Fa Na Fa Na Na Na Fa Fa Na Fa Na Na
모더레이트 트윈 Fa Fa Na Na Fa Na Fa Fa Fa Na Na Na Fa Fa A A Na Na Na Fa Na Fa Na Na Na Fa Fa Na Fa Na Fa
모더레이트 헐리우드 트윈 Fa Na Na Na Fa Na Fa A Fa Fa Na A A Fa A A Na Na Na Fa Fa Na Na Na Na Fa Na Fa Fa Fa Na
슈피리어 헐리우드 트윈 Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Na Fa Na Fa Na Fa Fa Na Na
프리미어 헐리우드 트윈 Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa
유니버셜 Na Na Fa Fa Fa Na Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Na Fa Fa
로프트 싱글 (빌라) Na Na Fa Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Na Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa
로프트 더블 (빌라) Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Na Fa Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na
로프트 트윈 (빌라) Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Na Fa Fa Fa Na Na Fa Fa Na Na Na Na Na Fa Na Na Fa Fa Na
로프트 프리미어 더블 (빌라 테라스) Na Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Fa Na Na Fa Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
하이실링 싱글 Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Fa Na
로프트 싱글 (스카이) Fa Na Fa Na Fa Na Na Fa Na Na Na Na Fa Fa Na Fa Na Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa
로프트 더블 (스카이) Na Na Na Na Fa Na Na Fa Na Na Na Na Na Fa Fa Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Fa Na Fa Na
로프트 트윈 (스카이) Fa Fa Na Na Fa Fa Fa Na Na Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Fa Fa Na Na Na Fa Na Na Na Fa Fa
로프트 프리미엄 더블 (스카이) Fa Na Fa Na Na Na Na Fa Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
야우마테이 더블 바이 GOD Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
스튜디오 더블 Fa Na Na Na Na Fa Na Na Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa
캐주얼 더블 Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Na Na
머추어 더블 Na Na Na Na Na Fa Na Fa Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Na Na Na Fa Fa Na Fa
머추어 더블 (키친 및 세탁기 포함) Na Na Na Fa Na Fa Fa Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Na
더 빌라 스위트 Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Na Na Na Fa Fa Fa Na Na Na
더 클럽 스위트 Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Fa Na Fa Fa Fa Na Fa Fa Na Na Na Na Na Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa
더 리조트 스위트 Fa Fa Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Na Na Na Na Fa Na Fa Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
더 펜트하우스 스위트 Na Na Na Fa Na Na Fa Fa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Fa Na Na Fa Fa Na Na Na Fa Na Fa Fa